Νέο Προεδρικό Διάταγμα 1/2013

Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 3   της 08-1-2013:
Καθορισμός βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
Διαβάστε το ΦΕΚ

303/2008 – CELEX: 32008R0303

Για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστων απαιτήσεων και των όρων αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.
Διαβάστε τον κανονισμό

842/2006 ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 1232B   της 11-4-2012:
Αριθμ.Η.Π 18694/658/Ε 103. Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαιου 2000 “για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου”, και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.
Διαβάστε το ΦΕΚ

Προεδρικό Διάταγμα 87/1996

Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 72   της 25-4-1996: 
Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 
Διαβάστε το ΦΕΚ