Πρόγραμμα εξετάσεων Μαϊου

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΪΟΣ 2018

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ Π.Δ.112/2012,113/2012,114/2012,115/2012,1/2013 και 108/2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

02-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

03-05-2018

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

08-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

08-05-2018

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

09-05-2018

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

10-05-2018

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

15-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

15-05-2018

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

16-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

17-05-2018

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

22-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

22-05-2018

ΚΑΥΣΙΜΑ ΑΕΡΙΑ

23-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

24-05-2018

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ

29-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

30-05-2018

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ Ι & ΙΙ

31-05-2018