842/2006 ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 1232B   της 11-4-2012:
Αριθμ.Η.Π 18694/658/Ε 103. Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαιου 2000 “για ορισμένα φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου”, και των Κανονισμών που εκδίδονται σε εφαρμογή του.
Διαβάστε το ΦΕΚ