Προεδρικό Διάταγμα 87/1996

Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 72   της 25-4-1996: 
Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 
Διαβάστε το ΦΕΚ