ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ
και ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Η Πρωτοβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση (Σωματείο) με την επωνυμία “Σωματείο Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Νομού Θεσσαλονίκης” με έδρα την πόλη της Θεσσαλονίκης, που ιδρύθηκε το έτος 1997 και της οποίας το καταστατικό αναγνωρίστηκε και εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθ. 28831/1997 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία εκούσιας Δικαιοδοσίας) και είναι καταχωρημένο στα βιβλία εγκεκριμένων Σωματείων του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αυξ. αριθ. 6106/1997, θα διέπεται στο εξής από το παρακάτω καταστατικό, όπως τροποποιήθηκε και αναμόρφωσε η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου, που συγκλήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό, την 31η/3/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1712/1987, όπως τροποποιήθηκε με τους Νόμους 1746/1988 και 2081/1992, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου.

 

ΣΚΟΠΟΙ

Σκοπός του Σωματείου, είναι η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα το Σωματείο σκοπό έχει:
1.Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Επαγγελματιών Αδειούχων Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων του Νομού Θεσσαλονίκης, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων όσων διαθέτουν τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που απαιτεί το Προεδρικό Διάταγμα 87/1996, στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

2.Τη συστηματική μελέτη, προστασία και προαγωγή των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση των εν γένει αιτημάτων και προβλημάτων τους.

3.Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών, με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.

4.Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών της επαγγελματικής κατάρτισης και της ανόδου του πολιτισμού, του μορφωτικού και τεχνικού επιπέδου τους.

5.Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ειρήνης.